Бюлетин  

Абонирайте се за нашия бюлетин за да бъдете винаги навреме информирани за нашите нови услуги и промоции

   

Общи условия за ползване

на услугите и продуктите, предлагани от РИДИКО ООД на САЙТА си ridico.com


Обновление от 04 април 2014г.

Ползването на този уебсайт, наричан по-долу за краткост САЙТ и на услугите предлагани в него от РИДИКО ООД, наричан по–долу за краткост ДОСТАВЧИК, представлява признаване, приемане и съгласие, че клиентът/ползвателят, наричан по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, ще бъде обвързан от общите условия, независимо от това дали ползването се извършва от свое име или от името на друго физическо или юридическо лице.
Ползвателят е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този уебсайт незабавно.
При ползването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия постановени от законодателството на РБ и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия.
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел и не се е запознал с настоящите общи условия.
ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя, изтрива и редактира Общите условия по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес.
Условията за ползване са съобразени със ЗЗП (Закон за защита на потребителя), ЗЕТ (Закон за електронната търговия) и ЗАПСП (Закон за авторското право и сродните му права).

1. Съдържание на САЙТА

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва САЙТА, информацията и материалите, съдържащи се и показвани на него, само за законни цели и по начин, който не накърнява правата или не ограничава използването и достъпа до САЙТА на трета страна.
Ползването на САЙТА е по инициатива, воля, за сметка, риск и отговорност на Потребителя при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляра на авторското право – ДОСТАВЧИКА или трета страна (където е приложимо).
ДОСТАВЧИКЪТ Ви упълномощава да разглеждате, зареждате, съхранявате, да копирате в електронен вид и да отпечатвате физически копия на материалите от този сайт (включително страници, документи, файлове, снимки) единствено за Ваша употреба с цел да получите информация относно продуктите и услугите, както и да генерирате поръчки за предлаганите от него продукти и услуги.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), преиздава, публикува, променя (редактира), изпраща или предава (във вид на поща, по електронен път или друг начин), излага, дава под наем, продава, прехвърля, създава вторични материали на базата на съдържанието на САЙТА, да свързва или използва за публична или търговска цел, да разпространява по какъвто и да е друг нецитиран тук начин какъвто и да е елемент от съдържанието на САЙТА, без предварително изрично писмено разрешение от ДОСТАВЧИКА. Всяка употреба на съдържанието в друг сайт или компютърна среда е забранена за каквито и да е било цели без предварително писмено разрешение от ДОСТАВЧИКА.
Всяка непозволена употреба на САЙТА или неговото съдържание (включително, но неограничаващо се до: изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, сквернословно, ругателно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско съдържание или каквито и да са други материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило законите на РБ) е изрично забранено.
Употребата на всякакъв вид софтуер или устройства с цел достъп до информацията на САЙТА за масово копиране/сваляне на съдържанието, е изрично забранено. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не използва САЙТА с цел придобиване на неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.
ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да актуализира (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, технически данни, продуктова гама или друга информация, описана на или имаща отношение към настоящия Сайт), да коригира възможни грешки, неточности и пропуски, по всяко време с и без предизвестие.

2. Ограничаване на отговорността

Цялото съдържание на този сайт се предоставя “такова, каквото е”, без каквато и да е гаранция от какъвто и да е вид или естество, точно изразена, наложена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, гаранция за продаваемост или пригодност на продуктите и услугите за определени цели. Ние сме предприели всички разумни мерки, за да осигурим достоверността, истинността и пълнотата на информацията в САЙТА, както и отсъствието на подвеждаща информация. Въпреки това ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира точността и пълнотата на съдържанието на САЙТА. Използването на САЙТА, както и действията, които предприемате вследствие на това, са изцяло на Ваш риск и отговорност.
При никакви обстоятелства ДСТАВЧИКЪТ, или други трети лица, споменати на този Сайт или участващи в създаването му, няма да носят отговорност за каквито и да е било щети (в това число, но неограничени до: преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация, прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е начин, свързани с или произтекли от използването на САЙТА, невъзможността да бъде използван или недостъпността на САЙТА или на материал, разположен на него, както и оперирането с него, (включително технически проблеми независимо от положените от нас усилия) или на други сайтове, към които нашият Сайт препраща, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на публикуваната информация, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието и без значение от липсата на предупреждение за възможността за възникване на такива вреди дори и когато ДОСТАВЧИКЪТ е бил уведомен относно вероятността за настъпване на подобни щети.
В случаите, неупоменати тук, отговорностите на ДОСТАВЧИКА се ограничават до максимално допустимата степен, разрешена от законите на РБ.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема да предпазва, защитава и пази името на ДОСТАВЧИКА, неговите длъжностни лица, директори, служители, агенти, доставчици и партньори от и срещу всякакви разходи, загуби, щети и разноски, произтичащи от нарушаването на тези правила и условия.

3. Препратки (хипервръзки).

Сайтът може да съдържа хипервръзки към сайтове, които са собственост на трети страни. Препратките към тези сайтове в САЙТА не се контролират от ДОСТАВЧИКА и са предоставени единствено за удобство и улеснение и наличието им не означава че ДОСТАВЧИКЪТ одобрява съдържанието, продуктите или услугите, предлагани на тези сайтове. Ако използва тези препратки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще напуснете този Сайт. ДОСТАВЧИКЪТ не контролира и не носи отговорност за тези сайтове, нито пък гарантира или пък поема някакви ангажименти по отношение на тях или на тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, както и на предлаганите продукти или услуги в такива сайтове. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност по отношение на каквито и да е било резултати и последици от употребата им (включително вреди или пропуснати ползи). Употребата на такива сайтове, препратки за които има в САЙТА, е изцяло на собствен риск и отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Препратки към страници, материали и продукти от САЙТА са допустими, при условие, че са извършени в подходящ контекст. При необходимост от уточнения от Ваша страна относно възможността да поставите препратка на Вашия сайт към страница от нашия Сайт – моля свържете се с нас.
В случай, че нарушите горното условие, правото Ви да ползвате този сайт автоматично се прекратява и Вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени, запаметени или разпечатани материали от САЙТА.
Използването на рамки (frames) по отношение на които и да са материали от САЙТА е забранено.

4. Авторски права.

Сайтът и неговото съдържание, включително, но не ограничаващо се до: текст, база данни, снимки, графики, схеми, форми, фирмени знаци, звуци, видео, анимации, други изображения или елементи, селекцията, организацията, дизайнът, подредбата, кодове (вкл. изходния код (сорса) на страниците), както и други обекти на интелектуална собственост, са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и се намират под закрилата на законите на Република България, Европейския Съюз и други международни нормативни актове.
Сайтът също така може да съдържа материали, названия или търговски марки, които могат да бъдат собственост на други фирми, организации и сдружения, и които също са защитени от законите за авторските права и за търговските марки.
Съдържанието на САЙТА може да се използва, копира и разпространява само при следните условия:
- Авторското право е гарантирано и името на ДОСТАВЧИКА е упоменато;
- Съдържанието се ползва само за информативни, непублични и нетърговски цели;
- Съдържанието на САЙТА, вкл. но неограничаващо се до: текста, документите, графиките и изображенията, не се модифицира по никакъв начин нито пък се ползва, копира или разпространява отделно от придружаващата го информация.
Всяка неоторизирана употреба на съдържанието може да наруши авторски права или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, дори да не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на ДОСТАВЧИКЪТ, е изрично забранено.
Достъп до този Сайт от ПОТРЕБИТЕЛЯТ, както и никоя част от съдържанието му не може да бъде тълкувано като придобиване на лицензи или други права за ползване на интелектуалната собственост, търговските марки или фирмени знаци, описани по-горе или намиращи се в САЙТА без предварителното писмено разрешение на техния собственик.

5. Закони, юрисдикция и приложимо право

Ползването на САЙТА се подчинява на законите на Република България. За уреждането на всички въпроси и спорове ще се прилагат тези Общи условия, както и разпоредбите на Българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани с или отнасящи се до тези правила и условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните Български органи.
Ако получава достъп до САЙТА извън България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ носите отговорност за спазването на приложимите закони и разпоредби, действащи в Република България.

6. Политика за защита на личната информация

Тази политика за защита на личната информация на потребителите е неразделна част от Общите условията за ползване на САЙТА. Чрез осъществяване на достъп до САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява съгласието си с условията на тази политика.
Тази политика се отнася до употребата на личната информация на потребителите, както и до друга идентифицираща потребителя информация, събирана онлайн по време на ползването на САЙТА, включително и чрез електронната кореспонденция, изпращана чрез попълване на формуляри. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира неприкосновеността на тази информация, изпратена или получена от него по тези начини. Всяка друга информация, включително електронна кореспонденция или друг вид съобщения, изпратени до ДОСТАВЧИКА, ще се считат за неповерителни и няма да представляват предмет на настоящата политика. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за съхранението и обработването на тази информация.
Настоящата политика не се отнася до личната идентифицираща информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на САЙТА. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да прегледа и да се запознае с политиките за защита на личната и идентифициращата информация на тези сайтове.
Информацията, която ДОСТАВЧИКЪТ събира, се използва:
- за да можем да отговаряме на запитвания и въпроси от ПОТРЕБИТЕЛЯ
- за да можем да установим потребностите на ПОТРЕБИТЕЛЯ
- за подобряване на съдържанието на САЙТА, продуктите и услугите, предлагани от ДОСТАВЧИКЪТ
- за да се свържем с ПОТРЕБИТЕЛЯ
- за да информираме ПОТРЕБИТЕЛЯ за нови продукти и/или услуги
- за да изпращаме информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при заявено от него желание
- за целите на планирането
- за маркетингови и други информационни цели
- за получаване на поръчки от ПОТРЕБИТЕЛЯ
- за изпращане на поръчаните стоки и услуги до ПОТРЕБИТЕЛЯ

ДОСТАВЧИКЪТ ще ползва лична или идентифицираща информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено за целите, за които тя е била събрана или получена. Лична или идентифицираща информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ няма да бъде предоставяна на трети страни и няма да бъде използвана по други начини без неговото изрично писмено съгласие, освен в случаите, предвидени със закон или съдебно решение.
ДОСТАВЧИКЪТ няма да ползва личната идентификационна информация, за да изпраща нежелани съобщения /спам/.
По време на посещение на САЙТА, ДОСТАВЧИКЪТ получава следната информация:
- Брой на посетителите
- IP адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ
- Името на домейн и/или поддомейн на ПОТРЕБИТЕЛЯ /където е приложимо/
- Датата и часът на посещението от ПОТРЕБИТЕЛЯ
- Мястото/сайтът в интернет, който реферира към САЙТА
- Разглежданите страници от САЙТА
- Източникът на заявката
- Типът на браузъра, операционната система, разделителната способност на екрана на устройството, което ползва ПОТРЕБИТЕЛЯ за достъп до САЙТА

ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя настоящата политика като част от условията за ползване на САЙТА по всяко време, с или без предварително уведомяване. Последващата употреба на съдържанието на САЙТА след така направените промени ще означава, че Вие разбирате и сте съгласни с тези промени. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да преглежда и да се запознае със съдържанието и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази страница е отбелязана в началото на условията за ползване на САЙТА
ДОСТАВЧИКЪТ полага всички възможни усилия и предприема необходимите мерки за предотвратяване и минимизиране на риска от неоторизиран достъп до и неправилно използване на личната и идентифицираща информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 

Сподели с приятели

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
   
© 2014 - 2020 РиДиКо ООД Всички права запазени